Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

06/09/2023 07:55:00

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 30/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chủ các chương trình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh), Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã phổ biến, trao đổi, thảo luận và hướng dẫn thực hiện các nội dung được quy định cập nhật, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, các đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật và tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định và văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG thuộc thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện và các đơn vị được giao vốn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình báo cáo cụ thể, kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi các cơ quan quản lý vốn, cơ quan chủ chương trình để tổng hợp, xử lý và tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành trung ương xem xét, hướng dẫn theo quy định.