Liên hệ - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Insert title here

Lĩnh vực xúc tiến và thu hút đầu tư:

Đơn vị phụ trách: Phòng Doanh nghiệp và Hợp tác đầu tư

Số điện thoại: 0233.3552.285

Email: doanhnghiepvahoptacdautu@quangtri.gov.vn