liên hệ lĩnh vực ODA và NGO - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Insert title here

Lĩnh vực ODA và NGO

Đơn vị phụ trách: Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

Số điện thoại: 0233.3852.683

Email: tonghopquyhoach@quangtri.gov.vn