liên hệ lĩnh vực quy hoạch kế hoạch - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Insert title here

Lĩnh vực Quy hoạch, Kế hoạch phát triển KTXH

Đơn vị phụ trách: Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

Số điện thoại: 0233.3850.025

Email: tonghopquyhoach@quangtri.gov.vn