Chi tiết tin - Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Một số giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

09/06/2023 09:43:00

Trên cơ sở các Quyết định phân bổ vốn của Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục giao kế hoạch vốn trung hạn và năm 2022, 2023 để triển khai thực hiện các Chương trình MTQG đảm bảo đúng quy định. Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương 5 năm giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn 1.535,141 tỷ đồng (Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và MN là 740,078 tỷ đồng; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 362,173 tỷ đồng; Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới là 432,890 tỷ đồng).

Tuy nhiên, tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp, riêng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 được giao 415,492 tỷ đồng (đến 31/01/2023 mới giải ngân được 172,934 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,6%), còn lại kéo dài thực hiện năm 2023 là 242,558 tỷ đồng (đến 30/6/2023 mới giải ngân được 114,894 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 47,4%) và kế hoạch vốn năm 2023 là 368,171 tỷ đồng (đến 30/6/2023 mới giải ngân được 75,73 tỷ đồng đạt tỷ lệ 20,6%).

Vì vậy, để tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG đảm bảo đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 như sau:

(1).Tiếp tục phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của cán bộ, công chức, đảng viên và sự quan tâm của toàn xã hội đối với thực hiện các Chương trình.

(2).Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc đi đôi với xây dựng nông thôn mới; rà soát, đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn, làm cơ sở để tổ chức thực hiện các Chương trình.

(3).Tăng cường chỉ đạo sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình; kịp thời rà soát tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giao.

(4). Ưu tiên nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các Chương trình trên địa bàn các xã, phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới những năm tiếp theo kế hoạch đề ra.

(5).Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các nội dung dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các Chương trình.

(6). UBND các huyện, thị xã khẩn trương xây dựng, ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình theo quy định làm cơ sở triển khai các dự án theo cơ chế đặc thù; Hoàn thiện công tác giao vốn chi tiết thực hiện các Chương trình đảm bảo đúng quy định. Xây dựng lộ trình và quyết liệt triển khai kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao năm 2023 (bao gồm vốn kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài) trên cơ sở các văn bản hướng dẫn đã được ban hành; lựa chọn các nội dung, dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có khả năng triển khai và giải ngân vốn ngay khi có khối lượng; chủ động bố trí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình theo quy định của trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh. Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, nhất là cấp cơ sở nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt của xã, thị trấn trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình; ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia./.

PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ

Những tin cũ hơn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
ĐC: 128 Hoàng Diệu - P. Đông Thanh - TP. Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 0233 3852 529 - Fax: 0233 3851760
Email: sokhdt@quangtri.gov.vn
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ